Algemene voorwaarden

Dentcourses is onderdeel van Dentiva

1.         Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Dentiva  (opdrachtnemer) en haar opdrachtgever.

De eigen (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in dit artikel vermelde rechtsverhoudingen, zijn niet van toepassing, tenzij opdrachtnemer deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.         Totstandkoming en duur van de opdracht
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen, dan wel bij aanvang van de feitelijke werkzaamheden door opdrachtnemer indien deze aanvang op een eerder tijdstip plaatsvindt.

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de overeenkomst wordt vastgelegd in de offerte alsmede de inhoud, aard of strekking van de opdracht.

Consumenten hebben het recht om tot 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder reden en zonder kosten te annuleren.

3.         Wijziging van de opdracht
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijke overeenkomst afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en Dentiva tijdig overleg gepleegd, teneinde de afspraken aan de gewijzigde situatie aan te passen.

4.         Documentatie van de opdracht
Dentiva houdt op de door haar gekozen wijze documentatie van de door haar uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Dentiva waakt ervoor de van archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dentiva ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5.         Vertrouwelijkheid
Dentiva zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

In het algemeen geldt, dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist. Bij het doorgeven van informatie zal ervoor gezorgd worden zorg te dragen dat deze niet tot de bron is te herleiden, als dit voor deze nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers van de cliënt, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven, als het gebruik daarvan tijdig is kenbaar gemaakt aan de informatieverschaffer en deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opdrachtgever de inhoud van door Dentiva opgestelde rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijk gedane uitlatingen van Dentiva niet openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, noch jegens derden mededelingen doen over aanpak en werkwijze van Dentiva.

6.         Intellectueel eigendom
Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Dentiva, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Dentiva.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

© Copyrights verstrekt cursusmateriaal
Het is niet toegestaan om de tijdens de (online) cursussen en opleidingen verstrekte informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij Dentiva hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent.

© Copyrights website Dentiva
De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen op de website www.Dentiva.nl worden door Dentiva slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij Dentiva hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent.`

7.         Tarieven, kosten en facturering
De door Dentiva verrichte werkzaamheden worden de opdrachtgever in rekening gebracht op basis van het in opdrachtbevestiging afgesprokene, een vast bedrag danwel het aantal uren en de geldende uurtarieven van de betrokken medewerker(s).

Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

8.         Betaling
Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden in Euro’s en binnen de op de factuur aangegeven termijn.

Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever over de periode dat hij met betaling in gebreke is de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.

Door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het in te vorderen bedrag. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

9.         Opschorting en opzegging
Indien de opdrachtgever in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is Dentiva bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan Dentiva heeft verstrekt of anderszins tekort is geschoten dan wel indien er sprake is van overmacht is Dentiva gerechtigd de overeenkomst per direct op te zeggen, zonder dat zij schadeplichtig wordt gesteld.

Dentiva behoudt in alle gevallen aanspraak op betaling van de verrichte werkzaamheden.

10.       Annulering
Na afloop van de eventuele bedenktijd van maximaal 14 werkdagen, is annulering door opdrachtgever van zijn deelname aan de training uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het elektronische bericht door Dentiva beslissend voor het tijdstip van annulering.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever in het geval van annulering tot twee weken vóór aanvang van de eerste training 20% van de totale opleidingskosten verschuldigd. In geval van annulering tot één week vóór aanvang van de eerste training is opdrachtgever 80% van de totale opleidingskosten verschuldigd. Indien annulering daarna geschiedt, is de opdrachtgever het volledige bedrag aan opleidingskosten verschuldigd. Bij verhindering of niet deelnemen aan de eerste training door de opdrachtgever zonder (tijdige) annulering, is opdrachtgever eveneens het volledige bedrag aan opleidingskosten verschuldigd. Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan moeten binnen 10 werkdagen verwerkt zijn.

Bij annulering na aanvang van de eerste training worden aan de opdrachtgever geen opleidingskosten terugbetaald.

Indien opdrachtgever door overmacht (zoals hieronder gedefinieerd) de training niet kan voltooien, zal Dentiva, samen met opdrachtgever een andere datum afspreken om de training in te halen. In geval opdrachtgever Dentiva verzoekt om de opleidingskosten voor het onvoltooide deel van de training aan hem te restitueren, dient de opdrachtgever een schriftelijk verzoek bij Dentiva in te dienen. In dit schriftelijke verzoek dient de opdrachtgever een duidelijke beschrijving van de overmachtsituatie weer te geven. Het is uiteindelijk aan Dentiva om te beoordelen of al dan niet sprake is geweest van overmacht aan de zijde van de opdrachtgever.

11.       Overmacht 

Bij overmacht is Dentiva gerechtigd de training te wijzigen.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die partijen niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van partijen, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van partijen komt.

In geval van tijdelijke overmacht aan de zijde van Dentiva, is Dentiva gerechtigd de bedongen verplichtingen uit de overeenkomst tussen partijen op te schorten met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

Dentiva behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de trainingen te wijzigen. Dentiva zal dit tijdig en in overleg doen met opdrachtgever. Dentiva behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

In geval van blijvende overmacht is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In dat geval van overmacht kan opdrachtgever geen vergoeding van door hem geleden schade van Dentiva vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

12.       Vragen en klachten
Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de training worden door Dentiva (uiterlijk) beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig hebben, worden door Dentiva per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en melding dat Dentiva binnen twee maanden een uitgebreide reactie zal geven op de vraag.

Voor klachten over de training zelf kunt u in eerste instantie met de trainer zelf bespreekbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Dentiva. Klachten die betrekking hebben op de training of het factuurbedrag worden binnen 10 dagen behandeld. Indien Dentiva meer tijd nodig heeft om de klacht te onderzoeken, dan zal Dentiva per ommegaande een brief sturen dat de klacht in behandeling is genomen en dat Dentiva binnen 8 weken schriftelijk zal reageren.

Klachten moeten binnen 15 dagen na het beëindigen van de training of het verzenden van de stukken schriftelijk ingediend worden bij Dentiva t.a.v. Elsbeth Nijhoff. Na verloop van voorgenoemde termijn vervalt het recht tot klagen.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Behoudens het tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Dentiva beslissend.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde, die niet werkzaam is voor Dentiva. Deze onafhankelijke derde betreft: mr. K.J. Bakker, gevestigd in IJsselstein.

Het oordeel van de eerder genoemde onafhankelijke derde is bindend voor Dentiva en voor degene die de klacht heeft ingediend. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

De klacht en de wijze van afhandeling zal schriftelijk worden vastgelegd en voor de duur van maximaal 3 jaar worden bewaard.

13.             Aansprakelijkheid
Dentiva zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een trainer kan worden verwacht.

Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever Dentiva onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Dentiva voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Dentiva die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Dentiva voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, verminderd met de direct gemaakte kosten ter zake van het geleverde, en met een maximum van Euro 20.000.

Elke aansprakelijkheid van Dentiva voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtgever vrijwaart Dentiva, haar medewerkers en door of namens haar ingeschakelde personen tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die stellen schade te hebben geleden die is ontstaan uit of samenhangt met de door Dentiva ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dentiva.
Dentiva aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met rechtshandelingen van opdrachtgever waarbij deze zich heeft laten leiden door of gebaseerd heeft op uitlatingen of advies van Dentiva.

Dentiva is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

14. Fair Use Policy

Bij praktijkaccounts voeg je alleen teamleden toe die in jouw praktijk werken, en op je website vermeld staan. Onder ‘praktijk’ verstaan we één locatie. Indien je meerdere locaties hebt, dien je voor elke locatie een praktijkaccount aan te schaffen.